Lekvärde

NYCKELN TILL UTVECKLING OCH KREATIVITET

Vi älskar lek. 

Vi på Stiliom tror att det är en aktivitet som passar alla, oavsett ålder. Vi är övertygade om att lek är en viktig del av människors liv och bidrar till glädje, kreativitet och personlig utveckling. Lek är till för människor från 1 till 100 år. 

Lekvärde är avgörande för att skapa meningsfulla och utvecklande lekmiljöer för barn. Det handlar om att skapa en atmosfär där barn kan känna sig fria att utforska, experimentera och använda sin fantasi. Det är genom leken som barn utvecklar sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor på ett naturligt och lustfyllt sätt. Att prioritera och värdesätta lekvärde i utformningen av lekmiljöer är därför av största vikt för barns välbefinnande och utveckling.

Genom att skapa lekmiljöer med högt lekvärde ger vi barn möjlighet att utmana sig själva, lösa problem och ta initiativ. Det handlar om att erbjuda en variation av lekutmaningar och aktiviteter som stimulerar barns fantasi och kreativitet. Med lekvärde som fokus kan vi skapa en lekmiljö som är anpassad efter barnens behov och intressen, vilket i sin tur främjar deras självkänsla, självständighet och självförtroende.

 

Taktila värden

Känna, lukta, smaka

Taktila värden spelar en viktig roll i barns lek och utveckling. Genom att interagera med material och objekt som har olika texturer och ytor får barn möjlighet att utforska och lära sig genom sina sinnen. När det finns rum för att testa sig fram och känna på olika taktila stimuli utvecklar de sin finmotorik och sensoriska förmåga, samtidigt som de upptäcker nya sätt att leka.

Att ha tillgång till taktila värden i lekmiljöer ger barn en rik och varierad lekupplevelse. Genom att klämma, känna på, dra eller forma material får de möjlighet att utforska olika egenskaper och lära sig om materialets möjligheter. Denna form av ”learning by doing” ger barn en praktisk och konkret erfarenhet som är både givande och utvecklande för deras lek och inlärning.

När man uppmuntrar barn till att testa sig fram och experimentera med taktila värden ger man dem inte bara möjlighet att utforska sina kreativa sidor, utan även att utveckla sin problemlösningsförmåga och självständighet. Det är genom denna process av lek och utforskning som barn lär sig om världen runt omkring dem och utvecklar sin förmåga att anpassa sig till olika situationer. Således är taktila värden inte bara roliga och spännande, utan också viktiga för barns övergripande utveckling och lärande.

Så mycket lekvärde som möjligt

Så mycket säkerhet som nödvändigt

- Julian Richter Senior

Leksäkerhet

risk vs. fara

Vi på tror på att skapa lekmiljöer med så mycket lekvärde som möjligt och så mycket säkerhet som nödvändigt. Det är viktigt att låta barn utsätta sig för kontrollerade risker för att utveckla sin riskhantering och självständighet.

Leksäkerhet handlar om att skapa en balanserad och trygg lekmiljö där barn kan utmana sig själva och växa genom sina egna erfarenheter. Inte att ”skydda” dem från allt som är riskabelt. Här är det viktigt att man skiljer på risk och fara. Risk är något spännande som låter människor att testa sina gränser och förmågor. Fara är något som man från början vet är farligt och bör undvikas. 

Genom att ge barn möjlighet att lära sig av sina misstag och utveckla sin förmåga att bedöma risker, ger vi dem verktygen att navigera genom livet på ett självständigt och ansvarsfullt sätt.

Därför är det viktigt att se riskfyllda lekmiljöer som en naturlig och värdefull del av barns utveckling och inte bara som farliga hinder som behöver undvikas.