GARANTIVILLKOR

Grundläggande för nedan fastställda garanti är att produktens underhållsanvisning har följts och att eventuella arbetsmoment utifrån detta utförts kontinuerligt sedan produktens installationsdatum.

 • 10 år på bärande trädelar av lekutrustningen som ej har direkt kontakt med mark. Se även nedan text ”Utökade villkor gällande trädetaljer”.

 • 5 år på trädetaljer med direkt markkontakt. Se även nedan text ”Utökade villkor gällande trädetaljer”.

 • 10 år på detaljer i varmförzinkat eller rostfritt stål.

 • 2 år på övriga detaljer.

Utökade villkor gällande trädetaljer

Garantin gäller om bärigheten/säker användning av redskapet eller funktionen är påverkad. Det ska påvisas för Stiliom att så är fallet, t.ex. genom provbelastning, test med resistograph eller likvärdigt.

Med undantag för ovanstående gäller garantin EJ de naturliga sprickor som oundvikligen uppstår på trädetaljer. Se nedan text för vidare information om detta fenomen.

Trävirke och dess egenskaper

Sprickor är oundvikliga och kommer alltid att uppstå när vi använder detaljer i trä, i synnerhet produkter av massiv trästock. Sprickan uppkommer då trä torkar och innebär således inte att mängden trä har minskat, utan att mängden vatten har minskat. Detta påverkar därmed inte trävirkets stabilitet eller bärande funktion. Träsprickan kommer att öka och minska beroende på rådande luftfuktighet.

Sprickor som medför risk för fingrar att fastna är normalt inte ett problem med träsprickor i lärk och ek då sprickan är v-formad.

På platser där sprickorna inte utgör någon påverkan på produktens säkerhet eller stabilitet skall inga förbättringar eller förändringar av sprickbilden företas.

Kvistar, kådfickor och utfällning av kåda är en naturlig företeelse som inte täcks av denna garanti.

Ytor av trä behöver inte behandlas eller underhållas. Vid sprickor med vassa kanter bör dessa slipas ned så att kanterna är mjuka. Eventuella flisor kan också slipas ned vid behov.

LEverans- och försäljningsvillkor

För all försäljning av varor från Stiliom AB gäller ABM07 med undantag för punkt 12-17 gällande leveransförsening och vite.
Stiliom AB ämnar i samtliga fall hålla kunden uppdaterad om eventuella förseningar och till yttersta mån söka finna lösningar som undviker förseningar. Det kan dock uppstå tillfällen (i synnerhet gällande större specialbeställningar) där leveranstiden redan från början är oviss och/eller kan komma att bli längre än först planerat. Vid eventuell avbeställning/hävning har Stiliom AB rätt att debitera för redan påbörjade kostnader avseende såväl arbete som material som rör ordern ifråga.

På våra offerter uppges normalt en uppskattad leveranstid. Detta är endast en ungefärlig angivelse och gäller endast under de 30 dagar då offerten är giltig. Därefter kan leveranstiden komma att förändras. Även under pågående tillverkning efter orderläggning kan leveranstiden i vissa fall förändras/förlängas utom vår kontroll varvid första texten ovan gällande undantag från ABM07 i samtliga fall är gällande.

integritetsvillkor

På Stiliom strävar vi alltid efter att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter:
E-post: info@stiliom.se
Tel: 054-13 77 70

Dina personuppgifter är viktiga. Vi på Stiliom AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Alla personuppgifter skyddas enligt den europeiska personuppgiftslagen, GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på info@stiliom.se om du har några frågor.

Observera att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få åtkomst till vissa av våra produkter eller tjänster kan du behöva uppge personuppgifter på vissa delar av webbplatsen. Du bekräftar därmed att du fullt ut förstår och otvetydigt samtycker till insamling, användning och överföring av sådana personuppgifter enligt de villkor och bestämmelser som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Informationen vi sparar om dig 

När du blir kund hos oss sparar vi de uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna uppfylla köpeavtalet. Det är dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, E-post) och referenskod för beställning.
Har du deltagit på evenemang, utbildningar eller andra av oss arrangerade evenemang har vi även för din säkerhets skull, samlat information kring ev. specialkost. Uppgifter om specialkost raderas efter avslutad kurs.

Vi sparar också adressuppgifter för de nyhetsbrev och katalogutskick vi gör. Vi registrerar inga uppgifter om dig som vi inte har användning för. Om du avregistrerar dig från våra tjänster så tar vi bort dina personuppgifter inom några dagar. Vi vänder oss till dig i din yrkesroll. Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv eller att vi utifrån din yrkesroll bedömer att du är en potentiell framtida kund till oss, men du kan när som helst avregistrera dig.

Vi sparar även dina uppgifter då du söker anställning hos oss, besöker vår webbplats (se vår cookie-policy här) eller om du kontaktar oss via e-post eller formulär samt chattfunktion på vår hemsida. Du har när som helst rätt att begära utdrag samt radering av den information sparats.

All data om dig som person raderas enligt följande förfarande:
• Ditt namn förekommer inte på några affärer de senaste tre åren.
• Vi har inte gjort någon aktivitet, alltså vi har inte besökt eller haft telefon eller e-postkontakt med dig de senaste 36 månaderna.

Rättslig grund och syfte

Grunden för behandlingen av personuppgifter är företagets berättigade intresse med stöd av en kundrelation eller någon annan saklig relation samt ikraftsättande av ett avtal.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är:

 • Att leverera och utveckla våra produkter och tjänster

 • Att fullgöra våra avtalslöften och övriga löften och förpliktelser

 • Att sköta våra kundrelationer

 • Att organisera evenemang

 • Att analysera och profilera kunders eller andra registrerades beteende

 • Elektronisk direktmarknadsföring

 • Att rikta marknadsföringen i våra egna och andra aktörers webbtjänster

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att granska uppgifter om dig själv som sparats och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas, om det finns lagliga grunder för det. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke eller ändra det.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen rätt att motsätta dig behandling av uppgifter eller begära begränsad behandling av dina uppgifter samt framföra klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Till den del du själv har gett uppgifter till kundregistret, vilka behandlas med den registrerades samtycke eller på uppdrag av den registrerade, har du som registrerad rätt att få ta del av sådana uppgifter i regel i maskinläsbar form och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att neka till profilering och andra behandlingsåtgärder som gäller dig själv, när grunden för behandlingen av uppgifter är vår kundrelation. I samband med ditt krav ska du specificera den särskilda situation med stöd av vilken du motsätter dig behandlingen. Vi kan endast på lagstadgade grunder låta bli att bifalla en begäran som gäller nekande.

Som registrerad har du också rätt att när som helst och avgiftsfritt neka till behandling, inklusive profilering, till den del behandlingen som har anknytning till direktmarknadsföring.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer de nya dataskyddsreglerna, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi har dataskyddsombud som ser till att dessa regler följs.

De leverantörer som vi samarbetar med kan vi i vissa fall dela dina personuppgifter med. Då är de våra personuppgiftsbiträden. De behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden i form av underleverantörer av produkter som säljs av Stiliom AB. Om du vill ta bort några av eller alla dina uppgifter från vårt register ber vi dig kontakta Stiliom AB på mejladress info@stiliom.se

Fakturering

För leverantörer

Som ett led i vårt miljöarbete önskar vi alla fakturor via e-post invoice@stiliom.se

 

Följande förutsättningar gäller:

 • Endast en faktura per PDF-fil, inklusive samtliga bilagor.

 • Ovanstående adress måste stå i till-fältet och inte som kopia eller dold kopia. Eventuell text i själva mailet kommer inte att läsas av mottagaren då mailet tolkas maskinellt.

 • Övriga fakturafrågor vänligen maila info@stiliom.se
Följande information skall finnas med på fakturan:
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum

 • Förfallodatum

 • Betalningsvillkor

 • Fakturabelopp

 • Momsbelopp

 • Organisationsnummer/VAT-nummer

 • PlusGiro-, bankgironummer eller bankkonto

Vi förbehåller oss rätten att återsända fakturan till leverantören om ovanstående uppgifter saknas på fakturan.

I undantagsfall godkänner vi fakturor via post, adress: Gräsdalsgatan 12 A, 653 43 Karlstad.

För kunder

Som ett led i vårt miljöarbete skickar vi endast fakturor via e-post alt. via digitala lösningar som BEAst, Inexchange etc.

Via e-post så skickar vi alltid endast en faktura per PDF-fil, inklusive samtliga bilagor.